आज की फ़ुटबॉल लाइव स्ट्रीम

Russia
रूस एफएनएल
भविष्यवाणी
WIN 1
1.78
१६:०० TOMW
TO 2.25
1.89
TU 2.25
1.82
WIN 1
1.61
१७:३० TOMW
WIN 1
1.78
१८:०० TOMW
WIN 1
1.56
TU 2.25
1.83
Great Britain
इंग्लैंड प्रीमियर लीग
भविष्यवाणी
१७:०० TOMW
TU 3.5
1.70
१७:०० TOMW
TO 2.5
1.85
१७:०० TOMW
TU 2.5
1.80
१९:३० TOMW
WIN 1
1.83
France
फ्रांस लीग
भविष्यवाणी
२२:००
TO 2.5
1.67
१८:०० TOMW
TU 2.5
1.85
Indonesia
इंडोनेशिया लीग 1
भविष्यवाणी
TO 2.5
1.73
Netherlands
नीदरलैंड इरेडिविसी
भविष्यवाणी
१७:३० TOMW
TU 3.5
1.57
१९:४५ TOMW
TO 2.5
1.61
Belarus
बेलारूस प्रीमियर लीग
भविष्यवाणी
१६:०० TOMW
१८:०० TOMW
WIN 1
1.36
Russia
रूस पीएफएल
भविष्यवाणी
१४:०० TOMW
TU 2
1.77
१५:०० TOMW
१५:०० TOMW
१५:०० TOMW
१५:३० TOMW
WIN 1
1.43
१६:०० TOMW
WIN 2
1.84
१६:०० TOMW
WIN 2
1.45
TU 2.5
1.78
WIN 1
1.59
१६:०० TOMW
१७:०० TOMW
१८:०० TOMW
Hong Kong SAR China
हांगकांग प्रीमियर लीग
भविष्यवाणी
१३:०० TOMW
TO 4.5
1.48
Switzerland
स्विट्जरलैंड सुपर लीग
भविष्यवाणी
TO 2.5
1.65
१९:०० TOMW
TO 2.5
1.70
Latvia
लातविया विर्सलिगा
भविष्यवाणी
१४:०० TOMW
TO 2.5
1.61
१६:०० TOMW
TU 3.5
1.42
Belgium
बेल्जियम प्रथम श्रेणी ए
भविष्यवाणी
१७:०० TOMW
TO 2.5
1.60
१९:१५ TOMW
TO 2.5
1.57
Sweden
स्वीडन प्रीमियर लीग
भविष्यवाणी
१६:०० TOMW
WIN 2
1.42
TO 2.5
1.75
Russia
रूसी प्रीमियर लीग
भविष्यवाणी
१४:०० TOMW
TU 2.5
1.88
TO 2.25
1.81
१९:०० TOMW
TU 3.25
1.83
Italy
इटली सीरी ए
भविष्यवाणी
१६:०० TOMW
WIN 1
1.36
१९:०० TOMW
TO 2.5
1.73
Spain
स्पेन ला लीगा
भविष्यवाणी
१५:०० TOMW
TO 1.5
1.44
१७:१५ TOMW
TU 2.5
1.67
१९:३० TOMW
WIN 1
1.28
Germany
जर्मनी बुंडेसलिगा
भविष्यवाणी
१६:३० TOMW
WIN 1
1.70
WIN 2
1.57
१६:३० TOMW
TO 3.5
1.53
१६:३० TOMW
TO 2.5
1.73
१६:३० TOMW
TO 2.5
1.67
१९:३० TOMW
TO 2.5
1.70
Norway
नॉर्वे एलीटेसेरियन
भविष्यवाणी
१९:०० TOMW
TO 2.5
1.77
Austria
ऑस्ट्रिया बुंडेसलिगा
भविष्यवाणी
TO 2.5
1.61
१८:०० TOMW
TU 3.5
1.70
WIN 1
1.61
Portugal
पुर्तगाल प्रथम लीग
भविष्यवाणी
१७:३० TOMW
TU 2.5
1.83
१७:३० TOMW
TU 2.5
1.85
२०:०० TOMW
TU 2.5
1.60
Turkey
तुर्की सुपर लीग
भविष्यवाणी
२०:०० TOMW
TO 2.5
1.77
TO 2.5
1.75
Russia
रूस पीएफएल
भविष्यवाणी
१४:०० TOMW
TO 2
1.87
१४:०० TOMW
१४:०० TOMW
१४:०० TOMW
TO 2.5
1.82
Great Britain
वेल्श प्रीमियर लीग
भविष्यवाणी
१६:३० TOMW
WIN 2
1.65
WIN 2
1.40
१६:३० TOMW
TU 3.5
1.42
TO 2.5
1.85
Romania
रोमानिया लीग I
भविष्यवाणी
१४:३० TOMW
TO 1.5
1.42
TO 1.5
1.44
Slovenia
स्लोवेनिया प्रीमियर लीग
भविष्यवाणी
१४:०० TOMW
TO 2.5
1.75
१६:०० TOMW
TO 2.5
1.65
१८:३० TOMW
TU 3.5
1.42
Serbia
सर्बियाई सुपर लीग
भविष्यवाणी
२०:०० TOMW
TU 2.5
1.75
२०:०० TOMW
WIN 1
1.44
Czech Republic
चेक गणराज्य प्रथम लीग
भविष्यवाणी
१६:०० TOMW
WIN 1
1.42
१६:०० TOMW
WIN 1
1.42
१६:०० TOMW
WIN 1
1.73
TO 2.5
1.60
१९:०० TOMW
TO 2.5
1.73
Finland
फ़िनलैंड वीक्कौस्लीइगा
भविष्यवाणी
१४:०० TOMW
TU 2.5
1.77
Lithuania
लिथुआनिया ए लिगा
भविष्यवाणी
TU 2.5
1.64
१७:०० TOMW
TO 2.5
1.67
Bulgaria
बुल्गारिया ए पीएफजी
भविष्यवाणी
WIN 1
1.55
WIN 1
1.57
TO 2.5
1.80
European Union
यूरोपा लीग
भविष्यवाणी
१९:४५ YEST
4 :0,
समाप्त
WIN 1
1.25
१९:४५ YEST
1 :2,
समाप्त
WIN 2
1.70
१९:४५ YEST
1 :3,
समाप्त
WIN 2
1.45
२२:०० YEST
2 :0,
समाप्त
WIN 1
1.28
Kazakhstan
कजाकिस्तान प्रीमियर लीग
भविष्यवाणी
१४:०० TOMW
WIN 1
1.73
WIN 1
1.45
TU 2.5
1.73
Turkey
तुर्की सुपर लीग
भविष्यवाणी
१७:०० TOMW
TO 2.5
1.73
१७:०० TOMW
TO 2.5
1.85
TO 2.5
1.75
India
इंडिया सुपर लीग
भविष्यवाणी
१५:०० TOMW
TO 2.5
1.57
१७:३० TOMW
WIN 1
1.65
Great Britain
इंग्लैंड चैंपियनशिप
भविष्यवाणी
१७:०० TOMW
TU 2.5
1.83
१७:०० TOMW
TU 2.5
1.75
१७:०० TOMW
TO 2.5
1.70
१७:०० TOMW
TU 2.5
1.67
१७:०० TOMW
TO 2.5
1.60
१७:०० TOMW
TO 2.5
1.73
१७:०० TOMW
WIN 1
1.73
१७:०० TOMW
TO 2.5
1.61
Portugal
पुर्तगाल कप
भविष्यवाणी
१३:०० TOMW
WIN 2
1.22
१६:०० TOMW
WIN 2
1.60
१७:०० TOMW
WIN 2
1.24
१७:०० TOMW
WIN 2
1.28
१७:०० TOMW
१९:०० TOMW
WIN 1
1.53
China
चीन सुपर लीग
भविष्यवाणी
१२:३० TOMW
WIN 2
1.42
TO 2.5
1.73
TO 2.5
1.77
TU 3.5
1.45
Japan
जापान जे लीग
भविष्यवाणी
WIN 2
1.73
१३:०० TOMW
TU 2.5
1.90
TU 2.5
1.48
Great Britain
स्कॉटलैंड प्रीमियरशिप
भविष्यवाणी
१४:३० TOMW
WIN 2
1.25
१७:०० TOMW
TU 2.5
1.77
१७:०० TOMW
WIN 1
1.60
१७:०० TOMW
TU 2.5
1.77
Greece
ग्रीस सुपर लीग 1
भविष्यवाणी
१७:३० TOMW
TU 2.5
1.75
२०:०० TOMW
TU 2.5
1.61
Hungary
हंगरी एनबी 1
भविष्यवाणी
१५:३० TOMW
TO 2.5
1.60
१८:०० TOMW
TO 2.5
1.75
Qatar
कतर लीग सितारे
भविष्यवाणी
१८:०० TOMW
TU 3.5
1.61
२०:०० TOMW
TU 3.5
1.60
२०:०० TOMW
WIN 2
1.50
United Arab Emirates
यूएई प्रीमियर लीग
भविष्यवाणी
TU 3.5
1.60
१६:२० TOMW
TO 2.5
1.70
TO 2.5
1.53
१९:०० TOMW
WIN 1
1.28
Uzbekistan
उज़्बेकिस्तान पीएफएल
भविष्यवाणी
१६:०० TOMW
TO 1.5
1.51
१६:०० TOMW
WIN 1
1.61
Canada
कनाडा प्रीमियर लीग
भविष्यवाणी
२०:०० TOMW
TO 2.5
1.80