आज की आइस हॉकी लाइव स्ट्रीम

Russia
महाद्वीपीय हॉकी लीग
भविष्यवाणी
१९:३० YEST
6 :3,
समाप्त
TO 4.5
1.65
१९:३० YEST
4 :3,
समाप्त
TU 5.5
1.68
१७:००
TU 5.25
1.81
१९:३०
match_status_0, LIVE
WIN 1
1.55
१०:०० TOMW
TU 4.5
1.78
TO 4.5
1.86
१३:३० TOMW
TO 4.75
1.82
TO 4.5
1.81
TU 4.5
1.83
१७:०० TOMW
TU 4.5
1.79
TO 5.25
1.84
WIN 2
1.72
Russia
रूसी युवा हॉकी लीग
भविष्यवाणी
१८:३० YEST
2 :0,
समाप्त
TO 5.5
1.67
१९:०० YEST
WIN 2
1.44
१२:००
4 :3,
ОТ
समाप्त
WIN 2
1.74
१६:००
2 :1,
ОТ
समाप्त
TO 5.5
1.78
१७:००
5 :0,
समाप्त
WIN 1
1.38
१८:००
0 :1,
समाप्त
TO 5.5
1.78
१८:०० २२ सित.
WIN 1
1.36
१८:३०
हटाए गए, LIVE
TO 5.25
1.82
१८:३०
हटाए गए, LIVE
१९:००
TO 7.25
1.89
WIN 2
1.37
WIN 1
1.60
TO 6.5
1.69
१२:०० TOMW
WIN 1
1.40
Kazakhstan
भविष्यवाणी
१४:०० TOMW
Belarus
बेलारूस एक्स्ट्रालिगा
भविष्यवाणी
१९:०० YEST
२०:१० YEST
4 :3,
समाप्त
WIN 1
1.29
१९:००
हटाए गए, LIVE
WIN 2
1.60
१९:००
हटाए गए, LIVE
WIN 1
1.29
१९:००
हटाए गए, LIVE
TU 4.25
1.80
१३:४५ TOMW
१७:०० TOMW
Latvia
लातविया हायर लीग
भविष्यवाणी
१३:३० TOMW
TO 7.5
1.80
१४:०० TOMW
१९:०० TOMW
WIN 2
1.55
Russia
सुप्रीम हॉकी लीग
भविष्यवाणी
१५:००
2 :1,
ОТ
समाप्त
TU 5.25
1.79
१५:००
4 :2,
समाप्त
TO 5.25
1.87
१७:३० २२ सित.
TO 4.75
1.86
१८:३०
हटाए गए, LIVE
TU 4.75
1.74
१८:३०
हटाए गए, LIVE
WIN 1
1.46
१९:००
हटाए गए, LIVE
TO 4.25
1.86
१९:००
हटाए गए, LIVE
TO 4.75
1.81
१९:००
हटाए गए, LIVE
WIN 1
1.59
१९:००
हटाए गए, LIVE
TU 4.75
1.76
१३:०० TOMW
WIN 1
1.53
Belarus
बेलारूस एक्स्ट्रालिगा
भविष्यवाणी
१९:०० YEST
2 :4,
समाप्त
Switzerland
स्विट्जरलैंड एनएलए
भविष्यवाणी
२०:४५
WIN 1
1.33
२०:४५
WIN 2
1.60
२०:४५
0 :0,
समाप्त
WIN 1
1.83
WIN 1
1.57
२०:४५
WIN 2
1.45
TU 5.5
1.67
Russia
रूस एमएचएल बी
भविष्यवाणी
१९:०० YEST
5 :1,
समाप्त
१९:०० YEST
6 :0,
समाप्त
१८:३०
हटाए गए, LIVE
१९:००
हटाए गए, LIVE
France
फ्रांस मैग्नस लीग
भविष्यवाणी
TU 5.5
1.80
TO 5.5
1.77
२१:१५
WIN 2
1.25
२१:३०
WIN 2
1.61
२१:३०
TU 6.5
1.67
२१:३०
TO 6.5
1.65
Slovakia
स्लोवाकिया अतिरिक्त लीग
भविष्यवाणी
१८:३०
3 :3,
समाप्त
WIN 1
1.50
१८:३०
6 :3,
3 अवधि, 44
WIN 1
1.33
१९:००
4 :2,
2 अवधि, 36
TU 5.5
1.73
१९:००
1 :4,
2 अवधि, 36
WIN 1
1.53
१९:००
6 :0,
2 अवधि, 33
WIN 2
1.61
१९:००
2 :1,
2 अवधि, 27
TU 5.5
1.73
Austria
ऑस्ट्रिया ईएचएल
भविष्यवाणी
२०:१५
0 :0,
1 अवधि, 3
WIN 1
1.48
२०:१५
0 :0,
1 अवधि, 4
TO 4.5
1.53
२०:३०
WIN 2
1.42
२०:४५
WIN 1
1.42
१९:०० TOMW
USA
अमेरीका। एनएचएल (प्रीसीज़न)
भविष्यवाणी
०७:०५ TOMW
TO 5.5
1.68
Finland
फिनिश एसएम लीग
भविष्यवाणी
१८:३० YEST
2 :3,
समाप्त
TU 5.5
1.57
१८:३०
1 :0,
3 अवधि, 49
TO 4.5
1.57
१८:३०
1 :3,
3 अवधि, 49
WIN 1
1.53
१८:३०
1 :1,
3 अवधि, 47
WIN 2
1.28
१८:३०
1 :0,
3 अवधि, 47
TU 5.5
1.60
१७:०० TOMW
१७:०० TOMW
१७:०० TOMW
१७:०० TOMW
१७:०० TOMW
१७:०० TOMW
१८:३० TOMW
Sweden
स्वीडन हॉकी लीग
भविष्यवाणी
२०:०० YEST
2 :5,
समाप्त
TO 5.5
1.73
२०:०० YEST
3 :6,
समाप्त
TU 5.5
1.77
२०:०० YEST
1 :2,
समाप्त
TO 4.5
1.53
२०:०० YEST
4 :1,
समाप्त
WIN 1
1.61
२०:०० YEST
3 :2,
ОТ
समाप्त
WIN 2
1.67
२०:०० YEST
4 :1,
समाप्त
TU 5.5
1.67
२०:०० YEST
7 :4,
समाप्त
WIN 1
1.80
१६:१५ TOMW
WIN 1
1.67
WIN 2
1.61
१६:१५ TOMW
WIN 1
1.55
१९:०० TOMW
TU 5.5
1.57
१९:०० TOMW
TU 5.5
1.73
१९:०० TOMW
TO 4.5
1.55
१९:०० TOMW
WIN 1
1.42
Germany
जर्मनी पहली हॉकी लीग
भविष्यवाणी
२०:३० YEST
WIN 1
1.75
२०:३०
match_status_0, LIVE
WIN 1
1.65
२०:३०
match_status_0, LIVE
WIN 2
1.53
२०:३०
match_status_0, LIVE
WIN 1
1.30
२०:३०
WIN 1
1.65
२०:३०
WIN 1
1.40
२०:३०
match_status_0, LIVE
WIN 1
1.25
Austria
ऑस्ट्रिया ईएचएल
भविष्यवाणी
२०:१५
0 :0,
1 अवधि, 4
TO 4.5
1.53
२०:१५
0 :0,
1 अवधि, 4
WIN 1
1.65
Denmark
डेनमार्क धातु लीग
भविष्यवाणी
२०:००
TU 5.5
1.77
२०:३०
0 :0,
समाप्त
WIN 2
1.60
२०:३०
WIN 2
1.42
२०:३०
match_status_0, LIVE
WIN 1
1.53